BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y ĐỒNG THÁP

Từ năm 2018 đến nay 05/2021 BV Quân Dân Y Đồng Tháp đã sử dụng phần mềm TPH.LabIMS của Cty Thiên Phúc Hưng. Phía Cty hỗ trợ phần mềm lẫn kỹ thuật cho Bệnh viện quản lý dữ liệu rất tốt, truy xuất kết quả dễ dàng, dễ sử dụng và tiếp cận phần mềm. Định hướng BV Quân Dân Y Đồng Tháp sẽ triển khai thêm phần mềm Quản lý Nội kiểm (QC), Quản lý Hóa chất … Cám ơn Cty TPH đã hỗ trợ BV Quân Dân Y Đồng Tháp trong thời gian qua.

BV QUÂN DÂN Y ĐỒNG THÁP