Quy trình khảo sát khoa xét nghiệm tại Bệnh Viện

1. Ngày khảo sát? *

2. Đơn vị được khảo sát *

3. Nhân viên khảo sát *

3. Thành phần tham dự gồm có? (Thông tin khách hàng/đối tác)


1. Quy trình quản lý tại khoa?

2. Số lượng mẫu mỗi ngày

- Ghi chú:

3. Số lượng máy xét nghiệm?

- Ghi chú:

4. Khoa xét nghiệm quản lý chung hay tách riêng từng khoa?

5. Phòng khám chung hay riêng với khoa xét nghiệm?

6. Có khoa vi sinh hay không?

- Ghi chú:

7. Số lượng máy tính (PC trạm) hiện có tại khoa?

8. Máy server đã có chưa?

9. Tình trạng mạng LAN tại khoa? Có Internet hay không?

10. Vấn đề barcode xét nghiệm?

- Ghi chú:

11. Khoa có sử dụng phần mềm xét nghiệm chưa?

- Ghi chú:


1. Có kết nối HIS không?

- Ghi chú:

2. Đơn vị cung cấp HIS?

3. HIS sử dụng CSDL (Database)?

4. Đầu mối liên hệ HIS: người phụ trách, Email, Điện thoại?


1. Khách hàng có đề nghị giống với KH nào của TPH hay không?

2. Yêu cầu về phần mềm?

3. Các mẫu biểu in ấn: biên lai, Tem barcode, phiếu kết quả, …

4. Các yêu cầu quản lý khác như các biểu mẫu thống kê, các nghiệm vụ quản lý?