Đánh giá Nhân viên năm 2018

Họ và tên nhân viên *

1. Hãy cho biết Công Ty có những sản phẩm gì? Kể tên? *

2. TPH.LabIMS có những chức năng chính nào? *

3. Chức năng TPH.LabInterface là gì? Hãy mô tả những kết nối hiện tại đã làm? *

4. Hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành công việc trong năm? *

Giải thích lý do bạn chọn kết quả trên *

5. Thái độ làm việc, hỗ trợ Khách hàng của bạn? *

Giải thích lý do bạn chọn kết quả trên *

6. Tính tuân thủ Quy định, Quy trình, Nội quy lao động *

Giải thích lý do bạn chọn kết quả trên *

7. Tinh thần làm việc nhóm *

Giải thích lý do bạn chọn kết quả trên *

8. Khả năng tiếp thu, học hỏi và ứng dụng vào công việc *

Giải thích lý do bạn chọn kết quả trên *

9. Điều gì bạn thích và không thích khi làm việc tại công ty trong thời gian vừa qua? Bạn có ý kiến gì đóng góp cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới (nội quy, phúc lợi, tiền lương… ) không? *

10. Bạn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực hiện công việc trong vị trí hiện tại? *

11. Mục tiêu và kế hoạch trong 6 tháng tới, trong năm tới của bạn là gì? *